Философийн хичээлийн   I явцын шалгалт           “А” Вариант                       2007.10.17

1.         Зөв холбоно уу.          1. Онтологи                             А. Ахуйн тухай сургаал
2. Гносеологи                          Б. Арга зүйн сургаал
3. Аксиологи                           В. Yнэлэмжийн сургаал
4. Методологи                         Г. Танин мэдэхүйн сургаал
А. 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В          В. 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В              С. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б                  D. 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б
2.         Эргэлзээг сэтгэхүйн зарчим болгодог үзэл аль нь вэ?
А. Скептицизм              В. Априоризм               С. Рационализм                        D. Диалектик
3.         Сонгодог философийг бүхэлд нь илэрхийлдэг нэр аль нь вэ?
А. Скептицизм              В. Диалектик                 С. Монизм                                D. Метафизик
4.         Философийн гол зорилго нь ахуй ба ахуй биш хоёрын, ахуй ба сэтгэхүй хоёрын харьцааг судлах явдал мөн гэж хэн нь үзсэн бэ?
А. Сократ                      В. Протагор                  С. Парменид                             D.Эпикур         
5.         Философийн тухай тодорхойлолт олон янз байдгийн гол шалтгаан нь юу вэ?
А. Философи нь зөвхөн ертөнцийг үзэх үзэл учраас
В. Янз бүрийн философичид бүгд өөр өөр хэлээр ярьдаг учраас
С. Философи нь нийгэм, соёл, шинжлэх ухаан, техникийн дэвшил, ёс суртахуун, урлаг, уран зохиол, шашин, үлгэр домог зэрэг асар олон салбараар дамжин үзэл баримтлалаа илэрхийлдэг учраас    
D. Дээрх гурван хариулт бүгд худлаа 
6. Эртний Энэтхэгийн философид цэвэр ухамсрыг тэмдэглэсэн ойлголт аль нь вэ?
А. Рита                         В. Ананда                     С. Пуруша                                D. Пракрити
7. Брахманизмыг шүүмжлэн гарч ирсэн чиглэл аль нь вэ? 
А. Жайнизм                  В. Веданта                   С. Ньяя                                    D. Йога
8. Амьтай бүхнийг хайрлаж хүч үл хэрэглэх зарчмыг жайнизмд аль ойлголтоор нь илэрхийлдэг вэ?    
А. Манас                      В. Брахман                   С. Ахимса                                D. Атаман
9. Чарвака-Локоята нь онтологи сургаалаараа алийг нь баримталсан бэ?
А. Дуализм                   В. Идеализм                С. Материализм                       D. Плюрализм                                                                                                                                                                       
10. Хайрыг их ба бага гэж хуваах ёсгүй гэж хайрлахын тэгш байхыг хэн нь онцолсон бэ?
А. Мо-з                         В. Күн-з                        С. Мэн-з                                   D. Сюнь-з
11. Даосизмын үүднээс нэртэй дао аль нь вэ?
А. Ахуй биш                В. Байнгын дао             С. Ахуй                                                D. Анхдагч дао
12. Легизмийн нэг гол ойлголт болох “ши” нь алийг нь илэрхийлсэн ойлголт вэ?
А. Засаг буюу нэр хүнд                                    В. Хууль буюу дүрэм       
С. Арга буюу төрийн үйл                                  D. Сэтгэл буюу сүнс
13. Бусдын нотолсныг няцааж, няцаасныг нотолж чаддаг гэгддэг эртний хятадын философийн чиглэл аль нь вэ?
А. Натурфилософи        В. Даосизм                   С. Легизм                                 D. Мин-цзя
14. Ертөнц “ци” хэмээх материаллаг субстанцаас тогтдог гэж хэн нь үзсэн бэ?
А. Ван-Чун                   В. Лао-з                        С. Мо-з                                    D. Хань-Фэй-з
15. Юмсын ахуйн уг сурвалж, мэдрэгдэгч юмсын ертөнцийг Бүтээгч (Димург) гэж Платоныхоор юу вэ?
А. Сүүдэр                     В. Санаа                       С. Төгөлдөр хүч                        D. Дээд бүтээгч 
16. Кинизмыг үндэслэгч нь хэн бэ?
А. Эпикур                     В. Платон                     С. Антисфен                             D. Зенон
17. Ахуй нь мөнх нэгдмэл, үл хуваагдмал, үл өөрчлөгдмөл мөн чанартай гэж хэн нь үзсэн бэ?
А. Гераклит                   В. Зенон                       С. Анаксимен                           D. Фалес
18. Илтгэх урлаг, маргах урлагийн салбар дахь хөлсний багш, философидон дасгалжуулагч нарыг хэн гэдэг вэ? 
А. Киникчүүд                В. Элейчүүд                 С. Софистууд                           D. Атомистууд
19. Аврелий Августин аль чиглэлийн төлөөлөгч вэ?
А. Патристик                 В. Схоластик                С. Атеист                                  D. Антипатристик
20. Универсалии бол онтологи мөн чанар биш, харин юмсыг тэмдэглэдэг нэр төдий юм гэж аль нь үздэг вэ? 
А. Реализм                   В. Номинализм            С. Концептуализм                     D. Аль нь ч биш           
21. Хэнийх нь сургаалыг томизм хэмээн нэрлэдэг вэ?
А. Августины                В. Оригений                  С. Фомагийн                             D. Ибн-Синийн
22. Шуньята хэмээх санскрит үг аль ойлголтыг нь илэрхийлдэг вэ?
А. Маш нарийн тоос      В. Бүдүүн тоос             С. Хоосон чанар                        D. Махбод
23. Буддизмд сэтгэлийн гэм хэмээх ойлголтыг аль нь илэрхийлдэг вэ?
А. Билиг барамид         В. Сансар                     С. Нирван                                 D. Нисванис
24.        Монголын буддист гүн ухаан дахь маш нарийн тоос нь ямар ойлголт вэ?
А. Материалист В. Плюралист               С. Объектив идеалист               D. Субъектив идеалист

Философийн хичээлийн   I явцын шалгалт           “Б” Вариант                       2007.10.17

1. Зөв холбоно уу.                  1. Танин мэдэхүйн сургаал                А. Аксиологи  
2. Yнэлэмжийн сургаал                      Б. Методологи
3. Ахуйн тухай сургаал                      В. Гносеологи
4. Арга зүйн сургаал                           Г. Онтологи
А. 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б      В. 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В                  С. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б                  D. 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б
2. Ертөнц бол (материаллаг юмуу санаалаг) зөвхөн нэг субстанциас тогтдог гэж үздэг философи үзлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
А. Дуализм                   В. Плюрализм                           С. Монизм                                D. Эдгээрээс өөр
3. Сонгодог философийг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ?
А. Уламжлалт биш философи                           В. Орчин үеийн философи        
С. Уламжлалт философи                                               D. XX зууны философи
4. Философийн үндсэн асуудал нь сэтгэхүй  ахуйд, оюун ухаан байгалд харьцах тухай асуудал мөн гэж аль нь үздэг вэ?
А. Фрейдизм                                                                В. Герменевтик
С. Марксист-ленинист философи                                   D. Экзистенциализм
5. Философийн тухай тодорхойлолт олон янз байдгийн гол шалтгаан нь юу вэ?
А. Философичдийн холбогдох мэдлэгийн төвшин ялгаатайгаас
В. Философи нь мэдлэгийн бие даасан салбар болж төлөвшиж чадаагүйгээс
С. Философийн чиглэл, сургууль бүр өөр өөрийн өвөрмөц судлах зүйлтэйгээс
D. Дээрх гурван хариулт бүгд худлаа.
6. Эртний Энэтхэгийн философид үл хуваагдагч материаллаг төлвийг тэмдэглэсэн ойлголт аль нь вэ?   
А. Рита                         В. Ананда                                 С. Пуруша                                D. Пракрити
7. Амьдралын утга учир бол жаргал мөн гэж аль нь үздэг вэ?
А. Жайнизм                  В. Веданта                               С. Ньяя                                    D. Йога
8. Амьтай бүхнийг хайрлаж хүч үл хэрэглэх зарчмыг жайнизмд аль ойлголтоор нь илэрхийлдэг вэ?  
А. Манас                      В. Брахман                               С. Ахимса                                D. Атаман
9. Ертөнц бие даасан эхлэлүүд болох пуруша, пракрити хоёроос тогтдог гэж аль чиглэл нь номлодог вэ?
А. Санкхъя                   В. Жайнизм                             С. Чарвака                              D. Буддизм                                                                                10. Мо-з төрийн засаглал ямар байх ёстой гэж үзсэн бэ?
А. Ардчилсан               В. Тоталитар                             С. Авторитар                             D. Хаант
11. Даосизмын үүднээс нэргүй дао аль нь вэ?
А. Yзэгдэж харагдаж, мэдрэгддэг дао                          В. Байнгын дао
С. Ахуй                                                                                    D. Зөв хариулт алга
12. Легизмийн нэг гол ойлголт болох “шу” нь алийг нь илэрхийлсэн ойлголт вэ?
А. Засаг буюу нэр хүнд                                                В. Хууль буюу дүрэм       
С. Арга буюу төрийн үйл                                              D. Сэтгэл буюу сүнс
13. Бусдын нотолсныг няцааж, няцаасныг нотолж чаддаг гэгддэг эртний хятадын философийн чиглэл аль нь вэ? 
А. Натурфилософи        В. Даосизм                               С. Легизм                                 D. Мин-цзя
14. Хөдөлгөөнт, харилцан үйлчлэх хүчнүүд болох таван махбодийг эртний хятадын философид юу гэж нэрлэдэг вэ? 
А. Ин                            В. Янь                                      С. У-син                                   D. Дэ
15. Платон ямар үзэлтэн бэ?
А. Материалист В. Объектив идеалист  С. Субъектив идеалист D. Плюралист 
16. Скептицизмийг үндэслэгч нь хэн бэ?
А. Эпикур                     В. Пиррон                                 С. Антисфен                             D. Зенон
17. Ахуй биш бол хоосон мөн гэж хэн үзсэн бэ?
А. Сократ                      В. Демокрит                              С. Анаксимандр                        D. Фалес
18. Нийгэм ба хүнийг танин мэдэх, төгөлдөржүүлэх асуудлыг аль нь философийнхоо төвд тавьдаг вэ?  
А. Элейчүүд                 В. Пифагорчууд                        С. Софистууд                           D. Атомистууд
19. Христос шашны эртний философийг юу гэж вэ?
А. Патристик                 В. Схоластик                            С. Антисхоластик                      D. Антипатристик
20. Универсалии бол жинхэнэ бодит байдал, ахуй болдог бие даасан мөн чанар мөн гэдэг үзэл аль нь вэ?
А. Реализм                   В. Номинализм                         С. Концептуализм                     D. Аль нь ч биш
21. Схоластик философийг үндэслэгч нь хэн бэ?
А. Августин                  В. Бэкон                                   С. Декарт                                  D. Фома
22. Агваанбалдангийн сургаал дахь махбод гэж юу вэ?  
А. Маш нарийн тоос      В. Нарийн тоос                         С. Бүдүүн тоос  
D. Шороо, ус, гал, хий зэргийн язгуур чанар
23. Буддизмд хоосон чанарыг ухаарч, дээд мэдлэг буюу билгийн чинадад хүрэхийг юу гэж нэрлэдэг вэ?  
А. Билиг барамид         В. Сансар                                 С. Нирван                                 D. Нисванис
24. Шуньята хэмээх санскрит үг аль ойлголтыг нь илэрхийлдэг вэ?
А. Маш нарийн тоос      В. Бүдүүн тоос                         С. Хоосон чанар                        D. Махбод


Мэдээлэл | Бидний тухай | Дүрэм, Журам | Тэтгэлэг | Тестийн алба | Файлын сан | Харилцах
   Монгол Улсын Их Сургууль, Бакалаврын Сургалтын Алба
   Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу,
   Их сургуулийн гудамж 1, Хичээлийн 1-р  байр
   Утас:11320892, 11318161, 11322519  Факс: +976 -11 - 320668
   E-mail: bsa@num.edu.mn

Copyright 2006. Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан

Бакалаврын Сургалтын Алба