Эдийн засгийн онол хичээлээр мэргэжлийн бус ангиудаас авсан явцын шалгалтын тест                      
Вариант-А                        2007.10.19


1. Нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ буурахад аль нь илүү нөлөөлөх вэ?          
a. Нөөцийн үнэ буурсан                               
b. Төрөөс үйлдвэрүүдэд татаас өгсөн      
c. Хэрэглэгчдийн орлого нэмэгдсэн                       
d. Тухай бүтээгдэхүүний үнэ буурсан
2. Үр өгөөж буурах хууль үйлдвэрлэлийн ямар хугацаанд илэрдэг вэ?
a. Богино       
b. Дунд                       
c. Урт             
d. Дээрх хариултуудын аль нь ч биш
3. Хэрэглэгчдийн орлого буурсан гэвэл дараахийн аль нь үнэн бэ?         a. Эрэлт буурсан
b. Нийлүүлэлт буурсан        
c. Нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ нэмэгдсэн  
d. Эрэлтийн тоо хэмжээ буурсан
4. Бүтээгдэхүүнийг сурталчлах зардал дараах зардлуудын алинд нь багтах вэ?
a. VC               b. TC               c. AVC                         d. Бүгд буруу
5. Техник технологийн тэвшил болсон гэвэл дараахь өгүүлбэрүүдийн аль нь үнэн бэ?
a. Нийлүүлэлт өссөн            
b. Нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ нэмэгдсэн
c. Эрэлт өссөн                                  
d. Эрэлтийн тоо хэмжээ нэмэгдсэн
6. Үнээс хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж нь огт мэдрэмжгүй гэвэл дараахь графикууд аль зөв нь болох вэ?

зураг 1зураг 2зураг 3зураг 4 

7. Зохион байгуулахад аль нь хамгийн хялбар вэ?
a. Нөхөрлөл               
b. Корпораци             
c. Нэг хүний аж ахуй             
d. Дээрх хариултуудын аль нь ч биш
8. Хоёр барааны хувьд солбисон мэдрэмж нь 0.8. Тэгвэл энэ хоёр бараа нь ямар бараанууд вэ?
a. Орлох бараанууд 
b. Хослох бараанууд
c. Хамааралгүй бараанууд  
d. Тодорхойлох боломжгүй
9. Аль нь ахиу бүтээгдэхүүн бэ?
a. TP/Q                                   b. ∆TP/∆Q                   c. TC/Q                                               d. ∆TR/∆Q
10. Нийт бүтээгдэхүүн буурч байхад дундаж бүтээгдэхүүн . . . . . .
a. Өснө                                  
b. Буурна                   
c. Хэвээрээ               
d. Дээрх хариултуудын аль нь ч биш
11. Үр өгөөж буурах хууль үйлчилж эхэлж байгааг график дээр ямар цэг заах вэ?
a. АР-ийн буурах цэг            
b. МР-ийн буурч эхлэх цэг   
c. ТР-ийн буурах цэг            
d. МР=АР байх цэг
12. Эрэлтийн тоо хэмжээ буурахад аль илүү нөлөөлөх вэ?            
a. Тухай бүтээгдэхүүний үнэ өссөн           
b. Хэрэглэгчдийн орлого нэмэгдсэн           
c. Хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдсэн    
d. Орлох барааны үнэ өссөн
13. Хэдийд ахиу зардал дундаж хувьсах зардал хоёр огтолцдог вэ?
a. AVCMAX                  b. AVCMIN                   c. MCMIN                     d. ACMIN
14. Аль хариулт нь үнэн бэ?                       
a. Ахиу зардал дандаа өсдөг                      
b. Дундаж хувьсах зардал өсдөг
c. Дундаж зардал үргэлж буурдаг               
d. Дундаж тогтмол зардал үргэлж буурдаг
15. Урт хугацаанд                
a. Бүх зардал тогтмол                      
b. Хувьсах зардал тогтсол зардлаас илүү хурдан өснө
c. Бүх зардал хувьсах                      
d. Тогтмол зардал хувьсах зардлаас илүү хурдаг өснө
16. Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээнээс хамаардаггүй зардал аль нь вэ?
a. ATC             b. AFC             c. MC               d. Дээрх хариултууд бүгд буруу
17. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдэх тутам AFC
a. Буурна                    b. Өснө                       c. өсөөд буурна                     d. буураад өснө
18. Ямар зах зээл дээр мэдээлэл төгс байдаг вэ?                 
a. Монопольт өрсөлдөөнт зах зээл
b. Олигополь зах зээл                      
c. Монополь зах зээл                       
d. Төгс өрсөлдөөнт зах зээл
19. Нийт дундаж зардлыг аль нь илэрхийлэх вэ?
a. TR/Q                       b. ∆TC/∆Q                   c. ∆TR/∆Q                   d. TC/Q
20. Урт хугацаанд ашиг нь тэг байдаг зах зээл                         
a. Монопольт өрсөлдөөнт зах зээл
b. Олигополь зах зээл                      
c. Төгс өрсөлдөөнт зах зээл                       
d. Монополь зах зээл
21. Тодорхой үнийн түвшинд эрэлтийн тоо хэмжээ нь 20, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ нь 10 байсан бол энэ зах зээл хэдий хэмжээний бүтээгдэхүүн борлуулагдах вэ?
a. 30                b. 20                c. 15                d. 10
22. Дээрх нөхцөлд тухайн зах зээл дээр илүүдэл ба хомсдолын аль нь ямар хэмжээтэй үүсэх вэ?
a. Илүүдэл 15                       
b. Хомсдол 10                       
c. Илүүдэл 20                       
d. Хомсдол 20
23. Урт хугацааны дундаж зардлын муруй буурч байгаа нь
a. Үр өгөөж буурах хуулиар тайлбарлагдана                                 
b. Дундаж зардал байнга буурдагаар тайлбарлагдана
c. Өргөжилтийн өсөж буй үр өгөөжөөр тайлбарлагдана.  
d. Дээрх хариултуудын аль нь ч биш
24. Хэвийн ашиг гэж юу вэ?
a. Нийт орлогын нийт зардлаас илүү гарсан хэсэг                       
b. Нийт орлогын хувьсах зардлаас илүү гарсан хэсэг
c. Зардлаа нөхөхүйц хэмжээний орлоготой байх             
d. Хувьсах зардлын тодорхой нэг хэсэг
25. MR<MC бол пүүс ашгаа нэмэгдүлэхийн тулд үйлдвэрлэлийн хэмжээг яаж өөрчлөх вэ?
a. Нэмэгдүүлнэ                                 
b. Бууруулна                          
c. Өөрчлөх шаардлагагүй
d. Мэдээлэл дутуу тул тодорхойлох боломжгүй

Эдийн засгийн онол хичээлээр мэргэжлийн бус ангиудаас авсан явцын шалгалтын тест     
Вариант-В           Хугацаа: 30 минут   2007.10.19 


1. Урт хугацаанд ашиг нь тэг байдаг зах зээл               
a. Төгс өрсөлдөөнт зах зээл
b. Монопольт өрсөлдөөнт зах зээл            
c. Олигополь зах зээл                      
d. Монополь зах зээл
2. Тодорхой үнийн түвшинд эрэлтийн тоо хэмжээ нь 10, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ нь 20 байсан бол энэ зах зээл хэдий хэмжээний бүтээгдэхүүн борлуулагдах вэ?     
a. 10                b. 20                c. 30                d. 15
3. Дээрх нөхцөлд тухайн зах зээл дээр илүүдэл ба хомсдолын аль нь ямар хэмжээтэй үүсэх вэ?
a. Илүүдэл 10                       
b. Хомсдол 15                       
c. Илүүдэл 20                       
d. Хомсдол 20
4. Эрэлтийн тоо хэмжээ нэмэгдэхэд аль илүү нөлөөлөх вэ?
a. Хэрэглэгчдийн орлого нэмэгдсэн                       
b. Хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдсэн
c. Тухай бүтээгдэхүүний үнэ буурсан                   
d. Орлох барааны үнэ өссөн
5. Үр өгөөж буурах хууль үйлдвэрлэлийн ямар хугацаанд илэрдэг вэ?
a. Дунд                       
b. Богино                   
c. Урт             
d. Дээрх хариултуудын аль нь ч биш
6. Үр өгөөж буурах хууль үйлчилж эхэлж байгааг график дээр ямар цэг заах вэ?
a. АР-ийн буурах цэг                        
b. ТР-ийн буурах цэг
c. МР-ийн буурч эхлэх цэг               
d. МР=АР байх цэг
7. Хэрэглэгчдийн орлого нэмэгдсэн гэвэл дараахийн аль нь үнэн бэ?
a. Нийлүүлэлт өссөн                        
b. Эрэлт өссөн
c. Нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ нэмэгдсэн  
d. Эрэлтийн тоо хэмжээ нэмэгдсэн
8. MR>MC бол пүүс ашгаа нэмэгдүлэхийн тулд үйлдвэрлэлийн хэмжээг яаж өөрчлөх вэ?
a. Нэмэгдүүлнэ                     
b. Бууруулна              
c. Өөрчлөх шаардлагагүй
d. Мэдээлэл дутуу тул тодорхойлох боломжгүй
9. Үнээс хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж нь төгс мэдрэмжтэй гэвэл дараахь графикууд аль  зөв нь болох вэ?

зураг 1зураг 2зураг 3зураг 4

10. Аль хариулт нь үнэн бэ
a. Ахиу зардал дандаа өсдөг                      
b. Дундаж зардал үргэлж буурдаг
c. Дундаж хувьсах зардал өсдөг     
d. Дундаж тогтмол зардал үргэлж буурдаг
11. Хэдийд ахиу зардал дундаж хувьсах зардал хоёр огтолцдог вэ?
a. AVCMIN                   b. AVCMAX                  c. MCMIN                     d. ACMIN
12. Бүтээгдэхүүнийг сурталчлах зардал дараах зардлуудын алинд нь багтах вэ?
a. TC                           b. VC                           c. AVC                         d. Бүгд буруу
13. Зохион байгуулахад аль нь хамгийн хялбар вэ?
a. Нэг хүний аж ахуй             
b. Нөхөрлөл               
c. Корпораци             
d. Дээрх хариултуудын аль нь ч биш
14. Нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ нэмэгдэхэд аль нь илүү нөлөөлөх вэ?  
a. Нөөцийн үнэ  буурсан                              
b. Төрөөс үйлдвэрүүдэд татаас өгсөн
c. Тухай бүтээгдэхүүний үнэ нэмэгдсэн   
d. Хэрэглэгчдийн орлого нэмэгдсэн
15. Аль нь ахиу бүтээгдэхүүн бэ?           
a. TP/Q                       b. ∆TP/∆Q                   c. ∆TR/∆Q                   d. TC/Q
16. Хэвийн ашиг гэж юу вэ?
a. Зардлаа нөхөхүйц хэмжээний орлоготой байх             
b. Нийт орлогын нийт зардлаас илүү гарсан хэсэг
c. Нийт орлогын хувьсах зардлаас илүү гарсан  хэсэг                
d. Хувьсах зардлын тодорхой нэг хэсэг
17. Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээнээс хамаардаггүй зардал аль нь вэ?
a. AFC             b. ATC             c. MC               d. Дээрх хариултууд бүгд буруу
18. Нийт бүтээгдэхүүн буурч байхад дундаж бүтээгдэхүүн  . . . . . .
a. Буурна       
b. Өснө                      
c. Хэвээрээ               
d. Дээрх хариултуудын аль нь ч биш
19. Техник технологийн тэвшил болсон гэвэл дараахь өгүүлбэрүүдийн аль нь үнэн бэ?
a. Нийлүүлэлт өссөн            
b. Эрэлт өссөн                      
c. Нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ нэмэгдсэн
d. Эрэлтийн тоо хэмжээ нэмэгдсэн
20. Хоёр барааны хувьд солбисон мэдрэмж нь – 0.8. Тэгвэл энэ хоёр бараа нь ямар бараанууд вэ?
a. Орлох бараанууд             
b. Хослох бараанууд            
c. Хамааралгүй бараанууд  
d. Тодорхойлох боломжгүй
21. Нийт дундаж зардлыг аль нь илэрхийлэх вэ?     
a. TC/Q                       b. TR/Q           c. ∆TC/∆Q       d. ∆TR/∆Q
22. Урт хугацаанд                
a. Бүх зардал тогтмол                                  
b. Бүх зардал хувьсах
c. Хувьсах зардал тогтсол зардлаас илүү хурдан өснө               
d. Тогтмол зардал хувьсах зардлаас илүү хурдаг өснө
23. Урт хугацааны дундаж зардлын муруй буурч байгаа нь
a. Үр өгөөж буурах хуулиар тайлбарлагдана                     
b. Өргөжилтийн өсөж буй үр өгөөжөөр тайлбарлагдана.
c. Дундаж зардал байнга буурдагаар тайлбарлагдана                
d. Дээрх хариултуудын аль нь ч биш
24. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдэх тутам AFC
a. Өснө                      
b. буурна       
c. өсөөд буурна        
d. буураад өснө
25. Ямар зах зээл дээр мэдээлэл төгс байдаг вэ?                 
a. Төгс өрсөлдөөнт зах зээл
b. Монопольт өрсөлдөөнт зах зээл            
c. Олигополь зах зээл                      
d. Монополь зах зээл


Мэдээлэл | Бидний тухай | Дүрэм, Журам | Тэтгэлэг | Тестийн алба | Файлын сан | Харилцах
   Монгол Улсын Их Сургууль, Бакалаврын Сургалтын Алба
   Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу,
   Их сургуулийн гудамж 1, Хичээлийн 1-р  байр
   Утас:11320892, 11318161, 11322519  Факс: +976 -11 - 320668
   E-mail: bsa@num.edu.mn

Copyright 2006. Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан

Бакалаврын Сургалтын Алба